Works at Frankfurt

Satch Hoyt

Kush Yard Totem, Octavian Graphic Score 3 Kush Yard Totem, Octavian Graphic Score 3

42

Frankfurt

 

Ruud Kuijer

Hangend Vlak

43

Frankfurt

 

Ruud Kuijer

Kolomsculptuur IV Kolomsculptuur IV

44

Frankfurt

 

Ruud Kuijer

Staffetta III Staffetta III

45

Frankfurt

 

Ruud Kuijer

Venstersculptuur I Venstersculptuur I

46

Frankfurt

 

Arik Levy

RockStoneShift 235 RockStoneShift 235

47

Frankfurt